image
รูปภาพผู้อำนวยการ สกสว.
รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล

สารจากผู้อำนวยการ สกสว.

ความเป็นมา
รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานของภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ เพิ่มทักษะและความสามารถให้แก่บุคลากรของประเทศ นำมาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นสำคัญ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงจำเป็นต้องบูรณาการระหว่างระบบอุดมศึกษา กับ ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เข้าด้วยกัน
พระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และยังมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องอื่น
กลยุทธ์ สกสว.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดทำแผนกลยุทธ์ขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามบทบาทหน้าที่ใหม่เพื่อส่งมอบระบบและนิเวศน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กรอบแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขับเคลื่อนผ่าน 6 กลยุทธ์สำคัญ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีพันธกิจในด้านจัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และกรอบงบประมาณเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ศึกษาสถานการณ์ภาพรวมด้านการวิจัยและนวัตกรรม การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานธุรการ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กสว.

Read more >
ค่านิยมหลักของ สกสว.
ค่านิยมหลัก (Core Values) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษจำนวน 4 ตัวอักษร ได้แก่ T S R และ I
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะการเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส สกสว. จึงดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร
โครงสร้างองค์กร
สกสว. ได้จัดโครงสร้างองค์กร โดยยึดตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และมีการกำหนดกลุ่มงานต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องและการบูรณาการทำงานได้ทั้งระบบ และนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มภารกิจ ดังนี้
สารจากผู้อำนวยการ
จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย (ฉบับที่ 3)
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้โดยสะดวก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จึงได้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลรายงานการเงินต่าง ๆ ของ สกสว. อาทิเช่น แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นต้น
การดำเนินงานประจำปี
สกสว. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินภารกิจขององค์กร และเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้วย “วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” สอดคล้องตามแผนและนโยบายทั้งในระดับรัฐบาล และระดับองค์กร