ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ศัลยศาสตร์ทั่วไป) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (กุมารศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Diploma in Paediatric and Neonatal Surgery, University of London

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองอธิการบดีด้านวิจัยและวิรัชกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สภาวิจัยแห่งชาติ
 • นายกสมาคมกุมารศัลยแพทย์แห่งภาคพื้นเอเชีย (President, Asian Association of Pediatric Surgeons)
 • กรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลด้านการอุดมศึกษา
 • ประธานคณะทำงานเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
 • ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการยกร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • กรรมการคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา
 • ประธานคณะกรรมการบัญชีสิ่งประดิษฐ์ คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมแห่งชาติ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • ราชบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ประเภทวิชาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
 • ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
 • คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ประธานคณะกรรมการนโยบายด้านผังโครงสร้างข้อมูลและแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการดำเนินงานแบบบูรณาการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.)
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาเอก ด้านวิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
 • ระดับหลังปริญญาเอก ด้านอณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ด้านการบริหาร)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตร ด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
 • Director Certification Program สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประวัติการทำงาน

 • เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการที่ปรึกษาวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการและเลขานุการร่วม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.)
 • กรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิได้สังกัดกระทรวง อว.

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) จาก Case Western Reserve University มลรัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) จาก Case Western Reserve University มลรัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 25

ประวัติการทำงาน

 • ศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางฟิสิกส์คำนวณและทฤษฎี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
 • รักษาการผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย
 • กรรมการบริหาร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 • กรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
 • กรรมการในคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • APCTP General Council Member ของ Asia Pacific Center for Theoretical Physics ประเทศเกาหลีใต้
 • Visiting Professor, University of California, Santa Barbara, California, USA
 • Research Associate, Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, USA
 • Research Associate, National Renewable Energy Laboratory, Colorado, USA
 • Postdoctoral/Visiting Fellow, Xerox Palo Alto Research Center, California, USA
 • Postdoctoral Fellow, Case Western Reserve University, Ohio, USA

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • Vice Chair of the PISA Governing Board, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 • กรรมการบริหาร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 • กรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิได้สังกัดกระทรวง อว. ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่สังกัดกระทรวง อว. ซึ่งมิใช่สถาบันอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) The University of Birmingham
 • Advanced Management Program (AMP174), Harvard Business School
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2559)
 • รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านกลยุทธ์และสนับสนุน (พ.ศ. 2547)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2543)
 • ผู้อำนวยการโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (พ.ศ. 2540)
 • นักวิจัย ฝ่ายบริหารการวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (พ.ศ. 2536)
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Graduate Diploma of Science (Science in Interdisciplinary) Edith Cowan University Perth, Australia
 • ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (International program)

ประวัติการทำงาน

 • นักวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประธานคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • รองประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 • คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภาคตะวันออก
 • คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด
 • คณะกรรมการพัฒนาเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนา และด้านพลเมืองอัจฉริยะ
 • ที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Smart City)
 • คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
 • คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • คณะกรรมการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 • คณะกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมระบบอัตโนมัติ 4.0
ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. Mechanical and Aerospace Engineering, University of Missouri-Columbia, พ.ศ. 2539
 • M.S. Mechanical and Aerospace Engineering, University of Missouri-Columbia, พ.ศ. 2535
 • B.Eng. Mechanical Engineering, Chulalongkorn University, พ.ศ. 2531

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2549 - 2555)
 • รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2555 - 2561)
 • ประธานคณะทำงานด้านการวิจัยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) (พ.ศ. 2557 - 2560)
 • ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network, RUN) (พ.ศ. 2559 - 2560)
 • ผู้อำนวยการโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) (พ.ศ. 2560)
 • ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) (พ.ศ. 2562 - 2563)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และประธานอนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี B.Sc. (Honours) (Physics) University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Particle Physics) University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, สหราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.)

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองประธานกรรมการในคณะกรรมการโครงการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น
 • หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชั่น (RU)
 • กรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UNISEARCH)
 • กรรมการคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสภาผู้แทนราษฎร และอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าใหม่ ๆ และปรากฏการณ์พิเศษ
 • คณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิรัชกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองประธานของ The Asian African Association for Plasma Training (AAAPT) ภายใต้การดำเนินงานของ The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics
 • กรรมการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา
 • รองเลขาธิการสมาคมฟิสิกส์ไทย
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2518)
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา (พ.ศ. 2519)
 • ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยปารีส 2 (พ.ศ. 2522)
 • ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดี) (มหาวิทยาลัยปารีส 10) พ.ศ. 2524
 • ปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดีมาก) (มหาวิทยาลัยปารีส 10) (พ.ศ. 2525)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4111 (พ.ศ. 2541) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (พ.ศ. 2553)
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 สำนักงานศาลยุติธรรม (พ.ศ. 2554)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (พ.ศ. 2547)
 • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) ร่นุ ที่ 4 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2559)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9
 • สถาบันวิทยาการพลังงาน (พ.ศ. 2560)

ประวัติการทำงาน

 • ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
 • รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่ 1
 • เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า สมัยที่ 1 และสมัยที่ 3 - 4
 • อุปนายกสภาราชบัณฑิตยสถาน คนที่ 1
 • อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ)
 • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
 • สมาชิกวุฒิสภา
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่าง และพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2540
 • ประธานที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา
 • ประธานกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • นายกสภาประจำ สถาบันราชภัฏธนบุรี
 • กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • กรรมการข้าราชการตำรวจ
 • กรรมการข้าราชการพลเรือน
 • กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการ
 • ธรรมาภิบาล, กรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 • กรรมการการประปานครหลวง
 • กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
 • กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
 • ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ประธานกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
 • ราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานกรรมการ บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ
 • กรรมการบริษัท โกลพลังงาน จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • ประธานบริษัท นามยง เทอมินอล จำกัด (มหาชน)
 • อดีตกรรมการบริษัท จัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (East Water Group)
 • อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท จัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (East Water Group)
ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ

ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2524 : B.A. in Music (First-Class Honours) The American University สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2524 : B.M. in Piano Performance (First-Class Honours) The American University สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2526 : M.A. in Music Theory, Kent State University สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2528 : Ph.D. in Music Theory and Composition, Kent State University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • ศาสตราจารย์ ระดับ 11, ราชบัณฑิต
 • สังกัดภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

ดร.พสุ โลหารชุน

ดร.พสุ โลหารชุน

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), Polytechnic Institute of New York, USA
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยการดำเนินงาน), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

ประวัติการทำงาน

 • ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • ประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซานตาคลาร่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

 • คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
 • สถานที่ศึกษาในรูปแบบ Partnership School สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (พ.ศ. 2561 - 2562)
 • คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) (พ.ศ. 2560 - 2562)
 • กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2559 - 2562)
 • กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง (พ.ศ. 2557 - 2561)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (พ.ศ. 2556 - 2561)
 • กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2556 - 2559)
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร (พ.ศ. 2530 - 2556)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการกลุ่มบริษัทเบทาโกร (34 บริษัท)
 • กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
 • กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
 • ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
 • กรรมการอำนวยการสำนักเคเอ็กซ์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
 • กรรมการบริหารสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาภารกิจการส่งเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • กรรมการอำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาการจัดทำกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนของประเทศ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
 • กรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะชั้นสูงตามความต้องการของประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • กรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 • กรรมการบริหาร หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
 • กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 • กรรมการสรรหากรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานมูลนิธิสายธาร
 • ประธานกรรมการมูลนิธิเบทาโกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. Political Science University of Hawaii, Honolulu, USA
 • M.A. Political Science University of Ohio, Athens, USA
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมเหรียญทอง) รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะทำงานกำกับการจัดโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ
 • รองประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีวศึกษาแห่งชาติสู่สากล
 • คณะอนุกรรมการพิจารณาการประเมินผลนโยบายของ สสส. (ภายใต้คณะกรรมการประเมินผล สสส.)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา และเลขานุการและอนุกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา
 • คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.)
 • รองประธานมูลนิธิเอดส์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (ASAPF)
 • กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และกรรมการบริหาร
 • สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • กรรมการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สภากาชาดไทย
 • ผู้อำนวยการมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และผู้อำนวยการโรงเรียนมีชัยพัฒนา
 • ผู้บริหารระดับสูงในองค์การโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  • Director, Department of Programme Development, Coordination and UN System Relations
  • Associate Director for Asia/Pacific and Middle-East, Country Support Department
  • Associate Director, Department of Policy, Strategy and Research
  • HIV Prevention Manager, UNAIDS
 • เลขานุการคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านโรคเอดส์
 • หัวหน้าฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ (ด้านโรคเอดส์) สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันเอดส์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายสังคม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
 • ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และประธานอนุกรรมการเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
 • ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและการจัดกรอบวงเงินงบประมาณ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • คณะอนุกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิตในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • คณะกรรมการนโยบายด้านผังโครงสร้างข้อมูลและแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการดำเนินงานแบบบูรณาการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • คณะที่ปรึกษาศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล