ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ศัลยศาสตร์ทั่วไป) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (กุมารศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Diploma in Paediatric and Neonatal Surgery, University of London

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองอธิการบดีด้านวิจัยและวิรัชกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สภาวิจัยแห่งชาติ
 • นายกสมาคมกุมารศัลยแพทย์แห่งภาคพื้นเอเชีย (President, Asian Association of Pediatric Surgeons)
 • กรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลด้านการอุดมศึกษา
 • ประธานคณะทำงานเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
 • ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการยกร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • กรรมการคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา
 • ประธานคณะกรรมการบัญชีสิ่งประดิษฐ์ คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมแห่งชาติ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • ราชบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ประเภทวิชาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
 • ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
 • คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ประธานคณะกรรมการนโยบายด้านผังโครงสร้างข้อมูลและแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการดำเนินงานแบบบูรณาการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.)
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาเอก ด้านวิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
 • ระดับหลังปริญญาเอก ด้านอณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ด้านการบริหาร)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตร ด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
 • Director Certification Program สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประวัติการทำงาน

 • เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการที่ปรึกษาวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการและเลขานุการร่วม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.)
 • กรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิได้สังกัดกระทรวง อว.

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) จาก Case Western Reserve University มลรัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) จาก Case Western Reserve University มลรัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 25

ประวัติการทำงาน

 • ศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางฟิสิกส์คำนวณและทฤษฎี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
 • รักษาการผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย
 • กรรมการบริหาร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 • กรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
 • กรรมการในคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • APCTP General Council Member ของ Asia Pacific Center for Theoretical Physics ประเทศเกาหลีใต้
 • Visiting Professor, University of California, Santa Barbara, California, USA
 • Research Associate, Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, USA
 • Research Associate, National Renewable Energy Laboratory, Colorado, USA
 • Postdoctoral/Visiting Fellow, Xerox Palo Alto Research Center, California, USA
 • Postdoctoral Fellow, Case Western Reserve University, Ohio, USA

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • Vice Chair of the PISA Governing Board, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 • กรรมการบริหาร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 • กรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิได้สังกัดกระทรวง อว. ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่สังกัดกระทรวง อว. ซึ่งมิใช่สถาบันอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) The University of Birmingham
 • Advanced Management Program (AMP174), Harvard Business School
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2559)
 • รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านกลยุทธ์และสนับสนุน (พ.ศ. 2547)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2543)
 • ผู้อำนวยการโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (พ.ศ. 2540)
 • นักวิจัย ฝ่ายบริหารการวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (พ.ศ. 2536)
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Graduate Diploma of Science (Science in Interdisciplinary) Edith Cowan University Perth, Australia
 • ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (International program)

ประวัติการทำงาน

 • นักวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประธานคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • รองประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 • คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภาคตะวันออก
 • คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด
 • คณะกรรมการพัฒนาเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนา และด้านพลเมืองอัจฉริยะ
 • ที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Smart City)
 • คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
 • คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • คณะกรรมการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 • คณะกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมระบบอัตโนมัติ 4.0
ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. Mechanical and Aerospace Engineering, University of Missouri-Columbia, พ.ศ. 2539
 • M.S. Mechanical and Aerospace Engineering, University of Missouri-Columbia, พ.ศ. 2535
 • B.Eng. Mechanical Engineering, Chulalongkorn University, พ.ศ. 2531

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2549 - 2555)
 • รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2555 - 2561)
 • ประธานคณะทำงานด้านการวิจัยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) (พ.ศ. 2557 - 2560)
 • ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network, RUN) (พ.ศ. 2559 - 2560)
 • ผู้อำนวยการโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) (พ.ศ. 2560)
 • ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) (พ.ศ. 2562 - 2563)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และประธานอนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี B.Sc. (Honours) (Physics) University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Particle Physics) University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, สหราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.)

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองประธานกรรมการในคณะกรรมการโครงการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น
 • หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชั่น (RU)
 • กรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UNISEARCH)
 • กรรมการคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสภาผู้แทนราษฎร และอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าใหม่ ๆ และปรากฏการณ์พิเศษ
 • คณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิรัชกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองประธานของ The Asian African Association for Plasma Training (AAAPT) ภายใต้การดำเนินงานของ The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics
 • กรรมการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา
 • รองเลขาธิการสมาคมฟิสิกส์ไทย
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2518)
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา (พ.ศ. 2519)
 • ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยปารีส 2 (พ.ศ. 2522)
 • ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดี) (มหาวิทยาลัยปารีส 10) พ.ศ. 2524
 • ปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดีมาก) (มหาวิทยาลัยปารีส 10) (พ.ศ. 2525)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4111 (พ.ศ. 2541) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (พ.ศ. 2553)
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 สำนักงานศาลยุติธรรม (พ.ศ. 2554)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (พ.ศ. 2547)
 • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) ร่นุ ที่ 4 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2559)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9
 • สถาบันวิทยาการพลังงาน (พ.ศ. 2560)

ประวัติการทำงาน

 • ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
 • รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่ 1
 • เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า สมัยที่ 1 และสมัยที่ 3 - 4
 • อุปนายกสภาราชบัณฑิตยสถาน คนที่ 1
 • อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ)
 • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
 • สมาชิกวุฒิสภา
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่าง และพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2540
 • ประธานที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา
 • ประธานกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • นายกสภาประจำ สถาบันราชภัฏธนบุรี
 • กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • กรรมการข้าราชการตำรวจ
 • กรรมการข้าราชการพลเรือน
 • กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการ
 • ธรรมาภิบาล, กรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 • กรรมการการประปานครหลวง
 • กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
 • กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
 • ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ประธานกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
 • ราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานกรรมการ บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ
 • กรรมการบริษัท โกลพลังงาน จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • ประธานบริษัท นามยง เทอมินอล จำกัด (มหาชน)
 • อดีตกรรมการบริษัท จัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (East Water Group)
 • อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท จัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (East Water Group)
ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ

ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2524 : B.A. in Music (First-Class Honours) The American University สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2524 : B.M. in Piano Performance (First-Class Honours) The American University สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2526 : M.A. in Music Theory, Kent State University สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2528 : Ph.D. in Music Theory and Composition, Kent State University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • ศาสตราจารย์ ระดับ 11, ราชบัณฑิต
 • สังกัดภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

ดร.พสุ โลหารชุน

ดร.พสุ โลหารชุน

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), Polytechnic Institute of New York, USA
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยการดำเนินงาน), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

ประวัติการทำงาน

 • ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • ประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซานตาคลาร่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

 • คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
 • สถานที่ศึกษาในรูปแบบ Partnership School สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (พ.ศ. 2561 - 2562)
 • คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) (พ.ศ. 2560 - 2562)
 • กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2559 - 2562)
 • กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง (พ.ศ. 2557 - 2561)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (พ.ศ. 2556 - 2561)
 • กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2556 - 2559)
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร (พ.ศ. 2530 - 2556)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการกลุ่มบริษัทเบทาโกร (34 บริษัท)
 • กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
 • กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
 • ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
 • กรรมการอำนวยการสำนักเคเอ็กซ์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
 • กรรมการบริหารสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาภารกิจการส่งเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • กรรมการอำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาการจัดทำกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนของประเทศ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
 • กรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะชั้นสูงตามความต้องการของประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • กรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 • กรรมการบริหาร หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
 • กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 • กรรมการสรรหากรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานมูลนิธิสายธาร
 • ประธานกรรมการมูลนิธิเบทาโกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. Political Science University of Hawaii, Honolulu, USA
 • M.A. Political Science University of Ohio, Athens, USA
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมเหรียญทอง) รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะทำงานกำกับการจัดโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ
 • รองประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีวศึกษาแห่งชาติสู่สากล
 • คณะอนุกรรมการพิจารณาการประเมินผลนโยบายของ สสส. (ภายใต้คณะกรรมการประเมินผล สสส.)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา และเลขานุการและอนุกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา
 • คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.)
 • รองประธานมูลนิธิเอดส์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (ASAPF)
 • กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และกรรมการบริหาร
 • สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • กรรมการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สภากาชาดไทย
 • ผู้อำนวยการมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และผู้อำนวยการโรงเรียนมีชัยพัฒนา
 • ผู้บริหารระดับสูงในองค์การโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  • Director, Department of Programme Development, Coordination and UN System Relations
  • Associate Director for Asia/Pacific and Middle-East, Country Support Department
  • Associate Director, Department of Policy, Strategy and Research
  • HIV Prevention Manager, UNAIDS
 • เลขานุการคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านโรคเอดส์
 • หัวหน้าฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ (ด้านโรคเอดส์) สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันเอดส์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายสังคม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
 • ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และประธานอนุกรรมการเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
 • ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและการจัดกรอบวงเงินงบประมาณ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • คณะอนุกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิตในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • คณะกรรมการนโยบายด้านผังโครงสร้างข้อมูลและแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการดำเนินงานแบบบูรณาการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • คณะที่ปรึกษาศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2526)
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2529)
 • ปริญญาเอก Doctor of Agriculture (Agri.Economics), Kyoto University, Kyoto, Japan (พ.ศ. 2535) ทุนรัฐบาลญี่ปุƒน (Monbusho)

ประวัติการทำงาน

 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
  • ผู้อำนวยการ (1 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน)
  • รักษาการผู้อำนวยการ (25 ก.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563)
  • รองผู้อํานวยการด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (2 พ.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2563)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2560 - 2562)
  • ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม (พ.ศ. 2558 - 2560)
  • ผู้อํานวยการฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (พ.ศ. 2554 - 2557)
 • Associate Professor Nihon Fukushi University (พ.ศ. 2539 - 2541)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณบดี (พ.ศ. 2551 - 2554)
  • อาจารย์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ (พ.ศ. 2535 - 2560)
 • นักวิจัยประจำโครงการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2533 - 2535)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • กรรมการยกร่างหมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม (พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการสถาบันวิจัยป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) จัดจ้างคณะผู้ประเมินอิสระประเมินผลการดําเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท4าเทียมทางสังคม (พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการบริหารสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2558 - 2564)
 • กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (พ.ศ. 2557 - 2562)
  • ตําแหน่งสําคัญ : ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสถาบันวิจัยป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 2561)
 • กรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • อนุกรรมการขับเคลื่อนเป้”าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2562)
 • อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (อกขร) (พ.ศ. 2561 - 2562)
 • อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเชิงพื้นที่ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร) (พ.ศ. 2561 - 2562)
 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชุด ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
 • อนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (พ.ศ. 2550)

ประสบการณ์งานสอน การวิจัย และการประเมิน

 • นักวิจัยในโครงการ “Prioritization of Agricultural Research in Thailand” สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR) (พ.ศ. 2533 - 2534)
 • สอนและตําราด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์การเกษตร เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และวิชาพัฒนาชนบท (พ.ศ. 2535 - 2554)
  • การวิจัยเรื่อง AFTA, WTO กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (เสนอกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม), Green GDP (เสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ), GMOs (เสนอ Biotech, สวทช.) ธุรกิจชุมชน, องค์กรการเงินชุมชน ระบบสวัสดิการชุมชน, เศรษฐกิจพอเพียง (เสนอ สกว.)
  • หัวหน้านโยบายรัฐ (Policy Watch) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ประเมินโครงการ Biotech (พ.ศ. 2537 - 2539)
 • ผู้ประเมินผลการดําเนินงานประจําปี–ของ สสท. (ไทยพีบีเอส) (พ.ศ. 2553 - 2556)

ผลงานเขียนล่าสุดก่อนดำรงตำแหน่งที่ สกสว.

ปัทมาวดี โพชนุกูล และคณะ (2557) โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดยางพาราเพื่อป้องกันการทุจริต. เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สฤณี อาชวานันทกุล และปัทมาวดี โพชนุกูล (2556) คู่มือองค์การการเงินชุมชน: แนวทางการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

Patamawadee Pochanukul, et.al. (2013) “Opportunities and challenges of people in the outer provinces in leveraging the ASEAN connections” and “Traditional and emerging threats facing Thailand and the ASEAN Community” Background Papers for UNDP’s Thailand Human Development Report 2012