ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิได้สังกัดกระทรวง อว.

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่สังกัดกระทรวง อว. ซึ่งมิใช่สถาบันอุดมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ

ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์

ดร.พสุ โลหารชุน

ดร.พสุ โลหารชุน

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล