image icon
image icon
image icon
แนวทาง 10 ประการ สำหรับนโยบายเกี่ยวกับการจัดกรอบวงเงิน งบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) โดย ศ.กิตติคุณ น.พ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 14


เอกสารนำเสนอในการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 9:00 - 15:00 น.