image icon
ข้อค้นพบหลักและนัยเชิงนโยบายของโครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 2


ข้อค้นพบหลักและนัยเชิงนโยบาย ของโครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน Economics and Social Monitor ที่ สกสว. มอบหมายให้ทีมนักวิจัย โดย รศ. ดร.อาชนัน เกาะไพบููลย์ และคณะวิจัย ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เก็บข้อมูลและทำวิจัยแบบ Quick Research ในการให้ได้มาซึ่งข้อมููลเพื่อการจัดทำรายงานสถานการณ์และแผนด้าน ววน. โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่่ยวข้องกับ COVID-19 ทั้งนี้เพื่่อใช้ประโยชน์ในการทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ประเทศ (ในกรณีนี้ คือ ภาคอุตสาหกรรม) และมีข้อมูลที่่จะใช้ในการทำแผนด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) หรือ แผนย่อยที่จะถอดออกมาเป็นโจทย์ ววน. ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็ว โดยผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดของผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ได้ และในแต่ละสรุปเรื่องย่อ สามารถติดตามอ่านข้อมูลฉบับเต็มของแต่ละอุตสาหกรรมได้ในแต่ละ QR Code ที่่ปรากฏในเนื้อหา นอกจากนี้ ยังมีเรื่่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจนอกจากผลงานชิ้นนี้ เช่น ผลกระทบด้านแรงงาน ความเปราะบางของประชาชนกลุ่มเปราะบางภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และความเหลื่อมล้ำในด้านต่าง ๆ เป็นต้น ภายใต้แผนงาน Economics and Social Monitor

image icon
นโยบายและการวางแผนเส้นการพัฒนาและฝึกอบรม (Training and Development Roadmap) ของ สกสว.

หมวดหมู่ : การบริหารทรัพยากรบุคคล > ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 0


เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.2 ของการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

image icon
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงาน และผู้บริหาร สกสว. ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3-4

หมวดหมู่ : การบริหารทรัพยากรบุคคล > ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 2


เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1 ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

image icon
กลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย : งานวิจัยและความท้าทาย

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 15


ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่อนข้างมาก นอกจากประชากรไทยทั่วไปแล้วยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ มีภาษา วัฒนธรรม และประเพณีที่แตกต่างกันไปจากชนกลุ่มใหญ่ กลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายเหล่านี้ส่วนใหญ่ผสมกลมกลืนภายใต้นโยบายบูรณาการของรัฐและมีฐานะเป็นพลเมืองของรัฐไทย แต่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะได้รับผลกระทบสูงกว่าคนกลุ่มอื่นจากการเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องประสบปัญหาในมิติต่าง ๆ ทั้งความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางสถานการณ์โลกและประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นความท้าทายในการดำเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะภาวะวิกฤตทางภาษาและวัฒนธรรม แม้จะมีความพยายามอนุรักษ์ไว้ในระดับหนึ่ง สกสว. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และจัดการระบบงบประมาณของกองทุน ววน. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย จึงพยายามที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตในมิติต่าง ๆ และหวังจะผลักดันให้เกิดแนวทางการสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างความมั่นคงในมิติต่าง ๆ รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ในอนาคต ในฐานะพลเมืองในราชอาณาจักรไทยที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับประชากรกลุ่มอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ และเป็นหน้าที่ของรัฐที่พึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิม

image icon
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

หมวดหมู่ : สิ่งพิมพ์ > รายงานประจำปี กสว.

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 41


รายงานประจำปีของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม National Commission on Science, Research and Innovation Promotion (CSRP) and Thailand Science Research and Innovation Fund (TSRI Fund) Annual Report

image icon
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมวดหมู่ : รายงานทางการเงิน > รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน > กองทุน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 9


สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด