image icon
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ : คณะกรรมการ > คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) > ประกาศ

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 641


โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัย และนวัตกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานวิจัยในระบบวิจัยและนวัตกรรมจัดทำคำของบประมาณและใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund) ที่ได้รับ สามารถบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปด้วยความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 (4) และ (16) แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ 2562 ประกอบข้อ 11 ของระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงมีมติเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ให้กำหนดประกาศไว้ดังต่อไปนี้

image icon
การจัดทำแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

หมวดหมู่ : เอกสาร > แบบฟอร์ม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 614


หน่วยรับงบประมาณสามารถเสนอของบประมาณเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการได้ โดยตั้งเป็นแผนงานแยกและวางแผนในระยะ 3-5 ปี ที่มีโครงการ/กิจกรรม และระบุงบประมาณที่ชัดเจนเหมาะสม โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนงานและโครงการ ววน. (2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามโครงการ และติดตามผลผลิตของแผนงานและโครงการ ววน. (3) ค่าใช้จ่ายการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานและโครงการ ววน. (4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ และผลักดันการนำผลงาน ววน. ไปใช้ประโยชน์ (5) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/พัฒนาด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการบริหารงาน ววน. ของหน่วยรับงบประมาณ (6) ค่าจ้างเลขานุการโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ

image icon
แบบฟอร์มเสนอแผนงาน (จัดทำเป็นแผนงาน 5 ปี) งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)

หมวดหมู่ : เอกสาร > แบบฟอร์ม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 275


เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

image icon
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) (Fundamental Fund)

หมวดหมู่ : เอกสาร > แบบฟอร์ม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 807


เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

image icon
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Fundamental Fund)

หมวดหมู่ : เอกสาร > แบบฟอร์ม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 564


เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566