image icon
สรุปคำถามและคำตอบ (Q&A) สำหรับการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 24


เอกสารสรุปคำถามและคำตอบ (Question & Answer หรือ Q&A) ในการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 9:00 - 15:00 น.

image icon
แนวทาง 10 ประการ สำหรับนโยบายเกี่ยวกับการจัดกรอบวงเงิน งบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) โดย ศ.กิตติคุณ น.พ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 14


เอกสารนำเสนอในการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 9:00 - 15:00 น.

image icon
การประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ ววน. ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 16


เอกสารนำเสนอในการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 9:00 - 15:00 น.

image icon
(ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566 -2570 โดย รศ. ดร.ชนาธิป ผาริโน

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 16


เอกสารนำเสนอในการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 9:00 - 15:00 น.

image icon
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยรับงบประมาณ โดย รศ. ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 7


เอกสารนำเสนอในการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 9:00 - 15:00 น.

image icon
การติดตามและประเมินผลและการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ของกองทุนส่งเสริม ววน. โดย รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 13


เอกสารนำเสนอในการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 9:00 - 15:00 น.