image icon
รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2563

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 67


โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติและนานาชาตินั้น สกสว. ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ ววน. ของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวม แนวโน้ม รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ ของระบบ ววน. และวิชาการทั้งในและต่างประเทศที่เกิดขึ้นแล้วจากการเปลี่ยนแปลงในอดีต และจะเกิดขึ้นจากแผนในอนาคตของระบบ ววน. ทั้งจากด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพื่อกำหนดทิศทาง ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และให้ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการทำแผน ววน. นับเป็นครั้งแรกที่เริ่มมีการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางด้าน ววน. เพื่อใช้ประกอบการทำแผนในประเทศไทย

image icon
Industry Transformation Series

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 67


งานเสวนา Industry Transformation เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ โอกาส ความท้าทาย และแนวทางสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 อุตสาหกรรม (จากที่ตั้งเป้าหมาย 15 อุตสาหกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19) ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน โรงแรมและที่พัก แปรรูปและส่งออกผลไม้ อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โลจิสติกส์ สปาและนวดแผนไทย อาหารแปรรูป บริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และอัญมณีและเครื่องประดับ