image icon
สรุปคำถามและคำตอบ (Q&A) สำหรับการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 203


เอกสารสรุปคำถามและคำตอบ (Question & Answer หรือ Q&A) ในการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 9:00 - 15:00 น.

image icon
Multi Mentoring System วิจัยไทยก้าวไกลด้วย MMS

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1062


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้พัฒนาระบบ Multi Mentoring System (MMS) ขึ้น โดยใช้กลไกหัวหน้าโค้ช (Head Coach) ในการขับเคลื่อนการขยายผลของระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงซึ่งได้รับการพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้ว ให้เกิดขึ้นในวงกว้างและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ MMS ดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มาเป็นเวลากว่า 2 ปี ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบต่าง ๆ ต่อวงการวิจัย ตลอดจนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้การสร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงสำหรับนักวิจัยใหม่ของประเทศ บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ได้เกิดแนวความคิดในการจัดทำหนังสือเรื่อง “Multi Mentoring System วิจัยไทยก้าวไกลด้วย MMS” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและกรณีศึกษาจากประสบการณ์ของทีมบรรณาธิการที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ MMS ในฐานะหัวหน้าโค้ช

image icon
การศึกษาวิเคราะห์ระบบนวัตกรรมไทย

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 148


รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานภายใต้ภารกิจ 4.1 การพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนากรอบการวิเคราะห์และพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ เพื่อเป็นฐานคิดและสื่อสาร โดยมีการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงข้อสังกตสำคัญของระบบนวัตกรรมไทย เพื่อระบุจุดคานงัดและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนระบบ ววน. ของประเทศ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบาย ภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจนำข้อมูลไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนระบบ ววน. ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้

image icon
สมุดปกขาว อนาคตระบบพลังงานไทย กับ กลยุทธ์การสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 80


โดย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 30 เมษายน 2564

image icon
ข้อค้นพบหลักและนัยเชิงนโยบายของโครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 92


ข้อค้นพบหลักและนัยเชิงนโยบาย ของโครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน Economics and Social Monitor ที่ สกสว. มอบหมายให้ทีมนักวิจัย โดย รศ. ดร.อาชนัน เกาะไพบููลย์ และคณะวิจัย ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เก็บข้อมูลและทำวิจัยแบบ Quick Research ในการให้ได้มาซึ่งข้อมููลเพื่อการจัดทำรายงานสถานการณ์และแผนด้าน ววน. โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่่ยวข้องกับ COVID-19 ทั้งนี้เพื่่อใช้ประโยชน์ในการทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ประเทศ (ในกรณีนี้ คือ ภาคอุตสาหกรรม) และมีข้อมูลที่่จะใช้ในการทำแผนด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) หรือ แผนย่อยที่จะถอดออกมาเป็นโจทย์ ววน. ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็ว โดยผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดของผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ได้ และในแต่ละสรุปเรื่องย่อ สามารถติดตามอ่านข้อมูลฉบับเต็มของแต่ละอุตสาหกรรมได้ในแต่ละ QR Code ที่่ปรากฏในเนื้อหา นอกจากนี้ ยังมีเรื่่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจนอกจากผลงานชิ้นนี้ เช่น ผลกระทบด้านแรงงาน ความเปราะบางของประชาชนกลุ่มเปราะบางภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และความเหลื่อมล้ำในด้านต่าง ๆ เป็นต้น ภายใต้แผนงาน Economics and Social Monitor