image icon
รายงานสถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 90


รายงานสถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 สกสว. ประกอบด้วย 5 บท ได้แก่ 1) ภาพรวมสถานการณ์ 2) ความก้าวหน้าและประเด็นสำคัญของ ววน. ของไทยในปัจจุบัน 3) องค์ประกอบสำคัญของระบบ ววน. 4) ประเด็นมุ่งเน้นสำคัญด้าน ววน. (ด้านเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน สังคมและสิ่งแวดล้อม กำลังคน ระบบวิทยาศาสตร์) ในอนาคต และข้อเสนอแนะ 5) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย