image icon
ววน. เคลื่อนไทย : รายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 ฉบับประชาชน

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 99


หนังสือเล่มนี้เป็นการสรุปรวมบทบาทของการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของไทยในรอบปี (2564) ที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงจุลภาคและมหภาคอันเป็นผลจาก ววน. โดยมุ่งหวังให้ประชาชนสร้างความเข้าใจ รวมไปถึงความร่วมมือในการร่วมขับเคลื่อนหรือต่อยอด ววน. ไปสู่รูปธรรมเชิงบวกที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

image icon
รายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2563 (สื่อนำเสนอ)

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 42


โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติและนานาชาตินั้น สกสว. ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ ววน. ของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวม แนวโน้ม รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ ของระบบ ววน. และวิชาการทั้งในและต่างประเทศที่เกิดขึ้นแล้วจากการเปลี่ยนแปลงในอดีต และจะเกิดขึ้นจากแผนในอนาคตของระบบ ววน. ทั้งจากด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพื่อกำหนดทิศทาง ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และให้ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการทำแผน ววน. นับเป็นครั้งแรกที่เริ่มมีการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางด้าน ววน. เพื่อใช้ประกอบการทำแผนในประเทศไทย

image icon
รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2563

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 72


โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติและนานาชาตินั้น สกสว. ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ ววน. ของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวม แนวโน้ม รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ ของระบบ ววน. และวิชาการทั้งในและต่างประเทศที่เกิดขึ้นแล้วจากการเปลี่ยนแปลงในอดีต และจะเกิดขึ้นจากแผนในอนาคตของระบบ ววน. ทั้งจากด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพื่อกำหนดทิศทาง ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และให้ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการทำแผน ววน. นับเป็นครั้งแรกที่เริ่มมีการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางด้าน ววน. เพื่อใช้ประกอบการทำแผนในประเทศไทย