image icon
Industry Transformation Series

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 69


งานเสวนา Industry Transformation เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ โอกาส ความท้าทาย และแนวทางสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 อุตสาหกรรม (จากที่ตั้งเป้าหมาย 15 อุตสาหกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19) ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน โรงแรมและที่พัก แปรรูปและส่งออกผลไม้ อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โลจิสติกส์ สปาและนวดแผนไทย อาหารแปรรูป บริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และอัญมณีและเครื่องประดับ

image icon
สรุปคำถามและคำตอบ (Q&A) สำหรับการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 208


เอกสารสรุปคำถามและคำตอบ (Question & Answer หรือ Q&A) ในการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 9:00 - 15:00 น.

image icon
Multi Mentoring System วิจัยไทยก้าวไกลด้วย MMS

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1071


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้พัฒนาระบบ Multi Mentoring System (MMS) ขึ้น โดยใช้กลไกหัวหน้าโค้ช (Head Coach) ในการขับเคลื่อนการขยายผลของระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงซึ่งได้รับการพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้ว ให้เกิดขึ้นในวงกว้างและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ MMS ดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มาเป็นเวลากว่า 2 ปี ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบต่าง ๆ ต่อวงการวิจัย ตลอดจนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้การสร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงสำหรับนักวิจัยใหม่ของประเทศ บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ได้เกิดแนวความคิดในการจัดทำหนังสือเรื่อง “Multi Mentoring System วิจัยไทยก้าวไกลด้วย MMS” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและกรณีศึกษาจากประสบการณ์ของทีมบรรณาธิการที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ MMS ในฐานะหัวหน้าโค้ช