image icon
การศึกษาวิเคราะห์ระบบนวัตกรรมไทย

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 152


รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานภายใต้ภารกิจ 4.1 การพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนากรอบการวิเคราะห์และพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ เพื่อเป็นฐานคิดและสื่อสาร โดยมีการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงข้อสังกตสำคัญของระบบนวัตกรรมไทย เพื่อระบุจุดคานงัดและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนระบบ ววน. ของประเทศ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบาย ภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจนำข้อมูลไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนระบบ ววน. ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้

image icon
สมุดปกขาว อนาคตระบบพลังงานไทย กับ กลยุทธ์การสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 81


โดย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 30 เมษายน 2564

image icon
ข้อค้นพบหลักและนัยเชิงนโยบายของโครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 94


ข้อค้นพบหลักและนัยเชิงนโยบาย ของโครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน Economics and Social Monitor ที่ สกสว. มอบหมายให้ทีมนักวิจัย โดย รศ. ดร.อาชนัน เกาะไพบููลย์ และคณะวิจัย ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เก็บข้อมูลและทำวิจัยแบบ Quick Research ในการให้ได้มาซึ่งข้อมููลเพื่อการจัดทำรายงานสถานการณ์และแผนด้าน ววน. โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่่ยวข้องกับ COVID-19 ทั้งนี้เพื่่อใช้ประโยชน์ในการทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ประเทศ (ในกรณีนี้ คือ ภาคอุตสาหกรรม) และมีข้อมูลที่่จะใช้ในการทำแผนด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) หรือ แผนย่อยที่จะถอดออกมาเป็นโจทย์ ววน. ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็ว โดยผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดของผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ได้ และในแต่ละสรุปเรื่องย่อ สามารถติดตามอ่านข้อมูลฉบับเต็มของแต่ละอุตสาหกรรมได้ในแต่ละ QR Code ที่่ปรากฏในเนื้อหา นอกจากนี้ ยังมีเรื่่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจนอกจากผลงานชิ้นนี้ เช่น ผลกระทบด้านแรงงาน ความเปราะบางของประชาชนกลุ่มเปราะบางภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และความเหลื่อมล้ำในด้านต่าง ๆ เป็นต้น ภายใต้แผนงาน Economics and Social Monitor

image icon
กลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย : งานวิจัยและความท้าทาย

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 80


ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่อนข้างมาก นอกจากประชากรไทยทั่วไปแล้วยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ มีภาษา วัฒนธรรม และประเพณีที่แตกต่างกันไปจากชนกลุ่มใหญ่ กลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายเหล่านี้ส่วนใหญ่ผสมกลมกลืนภายใต้นโยบายบูรณาการของรัฐและมีฐานะเป็นพลเมืองของรัฐไทย แต่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะได้รับผลกระทบสูงกว่าคนกลุ่มอื่นจากการเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องประสบปัญหาในมิติต่าง ๆ ทั้งความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางสถานการณ์โลกและประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นความท้าทายในการดำเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะภาวะวิกฤตทางภาษาและวัฒนธรรม แม้จะมีความพยายามอนุรักษ์ไว้ในระดับหนึ่ง สกสว. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และจัดการระบบงบประมาณของกองทุน ววน. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย จึงพยายามที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตในมิติต่าง ๆ และหวังจะผลักดันให้เกิดแนวทางการสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างความมั่นคงในมิติต่าง ๆ รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ในอนาคต ในฐานะพลเมืองในราชอาณาจักรไทยที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับประชากรกลุ่มอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ และเป็นหน้าที่ของรัฐที่พึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิม

image icon
โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย | ระบบวิจัยและนวัตกรรมของต่างประเทศ (2563)

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 119


จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เขียนหลัก ดร.พบสุข ช่ำชอง

image icon
โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย | บทวิเคราะห์ผล Mega-trends และผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (2563)

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 113


จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เขียนหลัก ดร.วรธิดา ไชยปะ