image icon
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย “ววน.ขับเคลื่อน SOFT POWER สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 23


จัดทำโดยหน่วยข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อนำเสนอบทบาทของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และยกระดับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การสร้างพลังอันเข้มแข็งของ Soft Power ที่จะช่วยให้ประเทศไทยมีความสำคัญและยืนหยัดอยู่ในเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ

image icon
คู่มือการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการทำงานร่วมกับชุมชน

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 18


รวบรวมภายใต้ โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกลไกเพื่อขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise; SE) สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ผู้เขียน ผศ. วีรบูรณ์ วิสารทสกุล, ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี, ปิยนาถ ชาศรี และ จิตริน วันมีชัย พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2565

image icon
รายงานสถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 72


รายงานสถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 สกสว. ประกอบด้วย 5 บท ได้แก่ 1) ภาพรวมสถานการณ์ 2) ความก้าวหน้าและประเด็นสำคัญของ ววน. ของไทยในปัจจุบัน 3) องค์ประกอบสำคัญของระบบ ววน. 4) ประเด็นมุ่งเน้นสำคัญด้าน ววน. (ด้านเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน สังคมและสิ่งแวดล้อม กำลังคน ระบบวิทยาศาสตร์) ในอนาคต และข้อเสนอแนะ 5) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย