image icon
แบบฟอร์มเสนอแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)

หมวดหมู่ : เอกสาร > แบบฟอร์ม > ยื่นคำของบประมาณ ประจำปี 2567

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 768


แบบฟอร์มสำหรับหน่วยงานยื่นคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 ~ หน่วยรับงบประมาณสามารถเสนอของบประมาณเสริมสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ โดยเป็นกิจกรรมใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้ระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยตั้งเป็นแผนงานแยกและวางแผนในระยะ 3-5 ปี ที่มีโครงการ/กิจกรรม และระบุงบประมาณที่ชัดเจนเหมาะสม ในการจัดทำคำของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณที่เสนอขอของหน่วยงานในระบบ ววน. หน่วยงานสามารถจัดทำแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ ตามแบบฟอร์มในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม (NRIIS) โดยระบุแผนกิจกรรมและงบประมาณให้ละเอียดชัดเจน ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของหน่วยงานในระบบ ววน. แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)

image icon
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Fundamental Fund)

หมวดหมู่ : เอกสาร > แบบฟอร์ม > ยื่นคำของบประมาณ ประจำปี 2567

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 579


แบบฟอร์มสำหรับหน่วยงานยื่นคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567

image icon
แบบฟอร์มเสนอแผนงาน (จัดทำเป็นแผนงาน 5 ปี) งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)

หมวดหมู่ : เอกสาร > แบบฟอร์ม > ยื่นคำของบประมาณ ประจำปี 2567

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 386


แบบฟอร์มสำหรับหน่วยงานยื่นคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567

image icon
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) (Fundamental Fund)

หมวดหมู่ : เอกสาร > แบบฟอร์ม > ยื่นคำของบประมาณ ประจำปี 2567

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 686


แบบฟอร์มสำหรับหน่วยงานยื่นคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567