image icon
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ สกสว. พ.ศ. 2563 - 2565

หมวดหมู่ : ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส > แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 13


การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) และแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผน แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ (ปี 2561-2580) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันการทุจริต และการปราบปรามทุจริต เพื่อให้บุคลากรมี ค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต และมีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จึงจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป