image icon
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน สกสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ : ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส > การตรวจสอบภายใน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 6


กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของ สกสว. ให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

image icon
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน สกสว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ : ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส > การตรวจสอบภายใน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 9


คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน สำนักงานคณะกรรมการส่ง้สริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน สำนักงานคณะกรรมการส่ง้สริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกลไกในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน สกสว. ให้เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลที่ดี โปร่งใสและตรวจสอบได้