image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากร สกสว. เพื่อรับรางวัล “เกียรติภูมิ สกสว.” และเพื่อเป็น “คนดีศรี อว.” ประจำปี 2563

หมวดหมู่ : ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส > แผนปฏิบัติการและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 3


ตามที่ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร สกสว. เป็นคนดีศรี อว. ประจำปี 2563 และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “เกียรติภูมิ สกสว.” และเพื่อเป็น “คนดีศรีอว.” ประจำปี 2563 แล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สกสว. เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากร สกสว. เป็นคนดีศรี อว. ประจำปี 2563 และคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “เกียรติภูมิ สกสว.” จำนวน 3 คน เสนอต่อที่ประชุมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สกสว. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “คนดีศรี อว.” จำนวน 1 คน โดยมติของที่ประชุม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 จึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร สกสว. ที่ได้รับรางวัล “เกียรติภูมิ สกสว.” และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเชิดชูเกียรติเป็น “คนดีศรี อว.” ประจำปี 2563 ดังนี้

image icon
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ : ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส > แผนปฏิบัติการและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 5


การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปี เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในสังคมมีคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้คุณธรรมนำการพัฒนา ทำให้สังคมไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นสังคมแห่งคุณธรรม สกสว. จึงจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม