image icon
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565

หมวดหมู่ : การบริหารทรัพยากรบุคคล > แผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการ

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 13


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากร โดยเน้นส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาเพื่อเติมเต็มสมรรถนะตามสมรรถนะหลักขององค์กร พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศในทุกด้าน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน คู่มือเล่มนี้จึงประกอบด้วย คำอธิบายแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาขั้นตอนดำเนินการ แบบฟอร์มการประเมิน รูปแบบวิธีการประเมิน เพื่อใช้เป็นแผนในการพัฒนาบุคลากรของ สกสว.

image icon
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สกสว. พ.ศ. 2565

หมวดหมู่ : การบริหารทรัพยากรบุคคล > แผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการ

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 44


แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สกสว. จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากร สกสว. ไปยังเป้าหมาย กลุ่มภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ โดยภารกิจพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล จึงต้องมีการวางแผนการทำงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร จึงเกิดเป็นแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมายทิศทางการทำงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัยสมกับเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ที่เป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” หรือ “Strategic Partner”

image icon
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สกสว. พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

หมวดหมู่ : การบริหารทรัพยากรบุคคล > แผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการ

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 67


ตามที่พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดมา ได้ให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไปปฏิบัติหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนมีการบริหารจัดการแบบใหม่ ไม่ยึดติดกับระบบราชการ บุคลากรของ สกสว. จึงมีความเป็นมืออาชีพและมีความรับผิดชอบสูง มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อให้องค์กรไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ เป็นองค์กรที่จะกระตุ้นให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากร สกสว. ไปยังเป้าหมาย กลุ่มภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ โดยภารกิจพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล จึงต้องมีการวางแผนการทำงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร จึงเกิดเป็นแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมายทิศทางการทำงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัยสมกับเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ที่เป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร” หรือ “Strategic Partner”

image icon
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล สกสว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สกสว. พ.ศ. 2563 - 2565

หมวดหมู่ : การบริหารทรัพยากรบุคคล > แผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการ

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 32


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีหน้าที่หลักในการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกิดความคุ้มค่าและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีเอกภาพและเป็นระบบ จึงต้องยกระดับบุคลากร เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน พร้อมรองรับการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สกสว. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สกสว. พ.ศ. 2563 – 2565 ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ ได้กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย พร้อมทั้งโครงการและกิจกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล อันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ สกสว. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ