image icon
แผนปฏิบัติการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สกสว. (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

หมวดหมู่ : ระเบียบบริหารภายใน สกสว. > อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 2


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงจัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ สกสว. ระยะเวลา 5 ปี (แผนระยะยาว) และ แผนปฏิบัติการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี (แผนระยะสั้น) ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ สกสว. อีกทั้งเป็นการสร้างมาตรฐานและภาพลักษณ์ที่ดีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในองค์กร

image icon
แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 สกสว.

หมวดหมู่ : ระเบียบบริหารภายใน สกสว. > อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงจัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ สกสว. ระยะเวลา 5 ปี (แผนระยะยาว) และ แผนปฏิบัติการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี (แผนระยะสั้น) ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ สกสว. อีกทั้งเป็นการสร้างมาตรฐานและภาพลักษณ์ที่ดีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในองค์กร

image icon
คู่มือมาตรฐาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สกสว. พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ : ระเบียบบริหารภายใน สกสว. > อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 2


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานและผู้มาใช้บริการให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สกสว. จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำนโยบาย คู่มือ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนระยะยาว 5 ปี

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดหมู่ : ระเบียบบริหารภายใน สกสว. > อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานและผู้มาใช้บริการให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สกสว. จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำนโยบาย คู่มือ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนระยะยาว 5 ปี

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดหมู่ : ระเบียบบริหารภายใน สกสว. > อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานและผู้มาใช้บริการให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สกสว. จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำนโยบาย คู่มือ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนระยะยาว 5 ปี