image icon
คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เมษายน 2564

หมวดหมู่ : ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส > เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 23


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล สกสว. ด้วยการวิเคราะห์จัดทำหลักการ แนวคิด และแนวทางในการบริหารจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ มิให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ หลักการ แนวคิด และแนวทางดังกล่าวจะสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

image icon
คู่มือธรรมาภิบาล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เมษายน 2564

หมวดหมู่ : ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส > เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 18


สกสว. ได้จัดทำคู่มือธรรมาภิบาล โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล สกสว. เพื่อเป็นแนวทางกำกับดูแลองค์กรและให้บุคลากร สกสว. ยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการสื่อสารให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของ สกสว. ที่มีระบบการทำงานที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล

image icon
คู่มือปฏิบัติงาน สกสว.

หมวดหมู่ : เอกสาร > คู่มือปฏิบัติงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 48

image icon
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สกสว.

หมวดหมู่ : เอกสาร > คู่มือปฏิบัติงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 50


รัฐบาลได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน มีการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจ ของรัฐ ส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส และป้องกันปัญหาการทุจริต โดยมีการวางแผนการดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดผลดีต่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ