image icon
การยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวดหมู่ : เอกสาร > คู่มือการให้บริการ

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 209


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผู้จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยให้กับหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณหรือหน่วยงานที่สนใจรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลดำเนินการของหน่วยรับงบประมาณ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่สำคัญ คู่มือฉบับนี้ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่หน่วยงานในระบบ ววน. เพื่อประโยชน์ในการบริหารแผนงานวิจัยและงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับระเบียบหรือแนวทางของกองทุนส่งเสริม ววน. รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่ให้หน่วยงานมีความเข้าใจต่อบทบาทและภาระหน้าที่ของ สกสว. อีกด้วย

image icon
คู่มือการจัดทำคำของบประมาณสนับสนุนการวิจัยแบบ Fundamental Fund พ.ศ. 2565

หมวดหมู่ : เอกสาร > คู่มือการให้บริการ

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 27


คู่มือการจัดทำคำของบประมาณสนับสนุนการวิจัยแบบ Fundamental Fund ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมุ่งหมายเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการขอตั้งงบประมาณสำหรับ Fundamental Fund ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการวิจัยเป็นไปอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิผลสูงสุด และหน่วยรับงบประมาณสามารถติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

image icon
คู่มือสำหรับหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 - 2565

หมวดหมู่ : เอกสาร > คู่มือการให้บริการ

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 538


หมายเหตุ : ข้อมูลในคู่มือนี้ใช้สำหรับหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่นับรวมหน่วยบริหารจัดการทุน (PMU : Program Management Unit)