image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดทำ Web Application เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการระดมทุนสาธารณะด้วยการกำหนดแผนและโครงการสำหรับบริจาคในรูปแบบที่เหมาะสม โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 10


ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง โครงการจ้างจัดทำ Web Application เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการระดมทุนสาธารณะด้วยการกำหนดแผนและโครงการสำหรับบริจาคในรูปแบบที่เหมาะสม โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) นั้น

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เพื่อตรวจสอบงบการเงิน สกสว. ประจำปี 2566 โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 9


ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง โครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เพื่อตรวจสอบงบการเงิน สกสว. ประจำปี 2566 โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) นั้น

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 9


ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง จ้างผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) นั้น

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจ้างจัดทำเอกสารโครงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 7


ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีโครงการจ้างจัดทำเอกสารโครงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดประชุมชี้แจงแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 9


ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดประชุมชี้แจงแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด. 126/2565 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นั้น

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตหนังสือแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2566 - 2570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 4


ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ประกวดราคาข้างผลิตหนังสือแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2566 - 2570 ด้วยวิธีการประดวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด. 111/2565 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 นั้น