image icon
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด 148/2565 การจ้างโครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เพื่อตรวจสอบงบการเงิน สกสว. ประจําปี 2566 ตามประกาศ สกสว. ลงวันที่ 1 ก.ค. 2565

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 0


สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เพื่อตรวจสอบงบการเงิน สกสว. ประจําปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,466,666.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

image icon
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรายงานการเงิน และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 0


สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เพื่อตรวจสอบงบการเงิน สกสว. ประจําปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,466,666.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

image icon
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรายงานการเงิน และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1


สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เพื่อตรวจสอบงบการเงิน สกสว. ประจําปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,466,666.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกวดราคา โครงการจ้างจัดทำ Web Application เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการระดมทุนสาธารณะด้วยการกำหนดแผนและโครงการสำหรับบริจาคในรูปแบบที่เหมาะสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 11


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคา โครงการจ้างจัดทำ Web Application เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการระดมทุนสาธารณะด้วยการกำหนดแผนและโครงการสำหรับบริจาคในรูปแบบที่เหมาะสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 318,271.50 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

image icon
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด 143/2565 โครงการจ้างจัดทำ Web Application เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการระดมทุนสาธารณะด้วยการกำหนดแผนและโครงการสำหรับบริจาคในรูปแบบที่เหมาะสม ตามประกาศ สกสว. ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2565

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 2


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคา โครงการจ้างจัดทำ Web Application เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการระดมทุนสาธารณะด้วยการกำหนดแผนและโครงการสำหรับบริจาคในรูปแบบที่เหมาะสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 318,271.50 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

image icon
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดจ้างทำ Web Application เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการระดมทุนสาธารณะ ด้วยการกำหนดแผนและโครงการสำหรับรับบริจาคในรูปแบบที่เหมาะสม

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 3


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคา โครงการจ้างจัดทำ Web Application เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการระดมทุนสาธารณะด้วยการกำหนดแผนและโครงการสำหรับบริจาคในรูปแบบที่เหมาะสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 318,271.50 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)