image icon
รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) การประชุมชี้แจงแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 9


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดประชุมชี้แจงแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,398,040.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบบาทถ้วน) วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-15.30 น. ณ สถานที่จัดประชุมแบบถ่ายทอดสด (โรงแรมที่เดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้า) ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Webinar, Facebook Live และเว็บไซต์ (ถ่ายทอดสด)

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตหนังสือแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2566 - 2570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 24


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผลิตหนังสือแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2566-2570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 614,013.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสิบสามบาทถ้วน)

image icon
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด.111/2565 การจ้างผลิตหนังสือแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2566 - 2570 ตามประกาศ สกสว. ลงวันที่ 12 เม.ย. 2565

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 20


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผลิตหนังสือแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2566-2570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 614,013.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสิบสามบาทถ้วน)

image icon
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดจ้างออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUPs)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 21


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUPs) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,200,000.00 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

image icon
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด.87/2565 โครงการจัดจ้างออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUPs) ตามประกาศ สกสว. ลงวันที่ 14 ก.พ. 2565

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 5


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUPs) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,200,000.00 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUPs)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 5


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUPs) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,200,000.00 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)