image icon
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ Document Management Portal

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 5


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและพัฒนาระบบ Document Management Portal โดยพัฒนาบนระบบ Microsoft 365 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,266,167.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

image icon
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด.90/2565 การจ้างโครงการออกแบบและพัฒนาระบบ Document Management Portal โดยพัฒนาบนระบบ Microsoft 365 ตามประกาศ สกสว. ลงวันที่ 14 ก.พ. 2565

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 4


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและพัฒนาระบบ Document Management Portal โดยพัฒนาบนระบบ Microsoft 365 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,266,167.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและพัฒนาระบบ Document Management Portal โดยพัฒนาบนระบบ Microsoft 365 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 3


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและพัฒนาระบบ Document Management Portal โดยพัฒนาบนระบบ Microsoft 365 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,266,167.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

image icon
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การผลิตหนังสือแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2566 - 2570

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 0


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผลิตหนังสือแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2566-2570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 614,013.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสิบสามบาทถ้วน)

image icon
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 1 รายการ สกสว.

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 13


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

image icon
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด.53/2565 การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ตามประกาศ สกสว. ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2564

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 4


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)