image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง Server สมรรถนะสูงสําหรับระบบ Virtual Machine ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1


สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่อง Server สมรรถนะสูงสําหรับระบบ Virtual Machine ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,986,016.66 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันสิบหกบาทหกสิบหกสตางค์) ตามรายการ ดังนี้ (คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ [SERVER][43.21.15.01])

image icon
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด.159/2565 การซื้อจัดซื้อเครื่อง Server สมรรถนะสูงสำหรับระบบ Virtual Machine ตามประกาศ สกสว. ลงวันที่ 11 ก.ค. 2565

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1


สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่อง Server สมรรถนะสูงสําหรับระบบ Virtual Machine ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,986,016.66 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันสิบหกบาทหกสิบหกสตางค์) ตามรายการ ดังนี้ (คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ [SERVER][43.21.15.01])

image icon
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเครื่อง Server สมรรถนะสูงสําหรับระบบ Virtual Machine

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1


สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่อง Server สมรรถนะสูงสําหรับระบบ Virtual Machine ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,986,016.66 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันสิบหกบาทหกสิบหกสตางค์) ตามรายการ ดังนี้ (คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ [SERVER][43.21.15.01])

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเครือข่ายโทรศัพท์แบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 2


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเครือข่ายโทรศัพท์ดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 999,176.33 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบสามสตางค์)

image icon
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด.152/2565 การจ้างโครงการจ้างเหมาเครือข่ายโทรศัพท์แบบดิจิตอล ตามประกาศ สกสว. ลงวันที่ 7 ก.ค. 2565

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 0


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเครือข่ายโทรศัพท์ดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 999,176.33 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบสามสตางค์)

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เพื่อตรวจสอบงบการเงิน สกสว. ประจําปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1


สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เพื่อตรวจสอบงบการเงิน สกสว. ประจําปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,466,666.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)