image icon
วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)

หมวดหมู่ : สิ่งพิมพ์ > วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 7


วารสาร “ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม” หรือ “TRSI Research and Innovation Society” ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) มาในธีม “Research to Market” พบกับบทสัมภาษณ์พิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในหัวข้อ “Bayh-Dole Act: ปลดล็อคกฎหมาย หนุนงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง” บทสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในหัวข้อ แหล่งทุนกับโจทย์ที่ท้าทาย “ทำอย่างไรให้ไทยมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น” และบทสัมภาษณ์คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “ยกระดับวิจัยเป็นวัฒนธรรมองค์กร ... ต้นทางงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง”

image icon
วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)

หมวดหมู่ : สิ่งพิมพ์ > วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 10


วารสาร “ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม” หรือ “TRSI Research and Innovation Society” ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 5 มาพร้อมกับธีม “สร้างองค์ความรู้....สู่เทคโนโลยีขั้นแนวหน้า” หรือที่ในแวดวงวิจัยรู้จักกันดีในชื่อ “Frontier Research” พบกับบทสัมภาษณ์ ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ที่จะทำให้เข้าใจถึง Frontier Research ของประเทศกับทิศทางการลงทุนด้านการวิจัยขั้นแนวหน้า และบทสัมภาษณ์เรื่อง “ปฏิรูปโครงสร้าง สกสว. เพื่อส่งมอบคุณค่าให้ระบบ ววน. ของประเทศ” จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค สอนขวัญ รองผู้อำนวยการด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร สกสว.

image icon
วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

หมวดหมู่ : สิ่งพิมพ์ > วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 12


วารสาร “ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม” หรือ “TRSI Research and Innovation Society” ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 4 กับธีม “สร้างงานวิจัยเชิงพื้นที่ ตอบโจทย์พัฒนาเมือง พัฒนาประเทศ” พิเศษฉบับนี้พบกับบทสัมภาษณ์สะท้อนวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศด้วยระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และบทสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. คนใหม่

image icon
วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)

หมวดหมู่ : สิ่งพิมพ์ > วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 30


วารสาร “ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม” หรือ “TRSI Research and Innovation Society” ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) ฉบับนี้ธีมหลัก คือ “ออกแบบแผน(ที่)วิจัย...ประเทศไทยไปทางไหนดี?” เป็นคำถามที่นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านจะมาร่วมให้คำตอบในคอลัมน์ต่าง ๆ อาทิ คอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ “ปักหมุด...เส้นทางหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง” ที่สะท้อนผ่านทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ผู้คร่ำหวอดในวงการวิจัยไทยถึงทิศทางงานวิจัยในแต่ละด้านที่กำลังดำเนินไปข้างหน้าและปลายทางจะเป็นอย่างไร

image icon
วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563)

หมวดหมู่ : สิ่งพิมพ์ > วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 9


วารสาร “ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม” หรือ “TSRI Research and Innovation Society” ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563) ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 โดยธีมหลักของฉบับนี้เกาะกระแสโลกไปกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบกับคนทั้งโลก นั่นคือ “Covid-19” วารสารประชาคมวิจัยฉบับนี้จึงนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ภายใต้ชื่อ “บริหารจัดการงบประมาณสำหรับเรื่องเร่งด่วนของประเทศ Covid-19” พบกับบทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เรื่อง “วิกฤต คือ โอกาส...บทพิสูจน์หลังรีโนเวทครั้งใหญ่...ระบบวิจัยไทย” สะท้อนมุมมองถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณของประเทศในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องอาศัยการวิจัยและการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ซึ่งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้องสามารถยืดหยุ่นในการจัดสรรงบประมาณในสถานการณ์เช่นนี้

image icon
วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ฉบับปฐมฤกษ์) (มกราคม - มีนาคม 2563)

หมวดหมู่ : สิ่งพิมพ์ > วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 12


วารสาร “ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม” หรือ “TSRI Research and Innovation Society” ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563) ฉบับปฐมฤกษ์ “วารสารองค์กร” ราย 3 เดือนที่ปรับเปลี่ยนเนื้อหาจากจดหมายข่าว “ประชาคมวิจัย” เน้นเนื้อหาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจใหม่ขององค์กรที่ยกระดับสู่การมองเชิงระบบของประเทศ ธีมหลักของฉบับนี้คือ “Change and Challenge” ด้วยบทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ “รีเซ็ตระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทัพใหม่... ย้ำวิจัยต้องตอบโจทย์ประเทศ”