image icon
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ สกสว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวดหมู่ : สถิติ > การให้บริการ

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 6


แบบสอบถามความพึงพอใจต่อองค์กร สกสว. (ดำเนินงานโดย กลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ในการชี้แจงหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 224 คน