image icon
โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย | บริบทและแรงผลักดันสำคัญของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในสถานการณ์โลก (2563) พิจารณาผ่านดัชนีสากลที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 67


จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เขียนหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์

image icon
โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย | บทวิเคราะห์ผล Mega-trends และผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (2563)

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 49


จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เขียนหลัก ดร.วรธิดา ไชยปะ

image icon
โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย | ระบบวิจัยและนวัตกรรมของต่างประเทศ (2563)

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 62


จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เขียนหลัก ดร.พบสุข ช่ำชอง

image icon
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 สกสว.

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > รายงานผล / แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 26


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ สกสว. สามารถบริหารจัดการแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการทำงานในการจัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่งขึ้น ฝ่ายพัสดุ สกสว. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักให้ลุล่วงตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของ สกสว. เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน จึงได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณขึ้น