image icon
คู่มือธรรมาภิบาล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เมษายน 2564

หมวดหมู่ : ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส > เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 16


สกสว. ได้จัดทำคู่มือธรรมาภิบาล โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล สกสว. เพื่อเป็นแนวทางกำกับดูแลองค์กรและให้บุคลากร สกสว. ยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการสื่อสารให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของ สกสว. ที่มีระบบการทำงานที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล

image icon
คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เมษายน 2564

หมวดหมู่ : ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส > เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 14


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล สกสว. ด้วยการวิเคราะห์จัดทำหลักการ แนวคิด และแนวทางในการบริหารจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ มิให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ หลักการ แนวคิด และแนวทางดังกล่าวจะสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร