image icon
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน สกสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ : ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส > การตรวจสอบภายใน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 6


กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของ สกสว. ให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

image icon
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน สกสว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ : ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส > การตรวจสอบภายใน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 8


คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน สำนักงานคณะกรรมการส่ง้สริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน สำนักงานคณะกรรมการส่ง้สริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกลไกในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน สกสว. ให้เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลที่ดี โปร่งใสและตรวจสอบได้

image icon
โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย | สถานการณ์ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล (2563) บทวิเคราะห์ผล Mega-trends และผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID19

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 18


บทวิเคราะห์ผล Mega-trends และผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 Social (human and society) กลุ่มที่ 2 Technology and Innovation กลุ่มที่ 3 Economic กลุ่มที่ 4 Environment และ กลุ่มที่ 5 Politics and governance

image icon
โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย | สถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย (2563) ภาพการเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 20


โครงสร้างพื้นฐานและระบบด้านอุดมศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ของประเทศไทยถูกกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกิดจากการควบรวมหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งมี นายสมคดิ จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีคนแรกในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนสุดท้าย มารักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทำหน้าที่วางแผนการทำงานและโครงสร้างกระทรวงใหม่ให้ตอบสนองต่อการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ การควบรวมดังกล่าวเกิดจากการที่รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศรวมถึงการกำกับดูแลการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้วย