image icon
รายงานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. (คกก. สกสว.) ครั้งที่ 8/2564 วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00 - 12:50 น.

หมวดหมู่ : คณะกรรมการ > คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. > รายงานการประชุม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 7


รายงานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 (ฉบับรับรอง)