image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตหนังสือแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2566 - 2570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 3


ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ประกวดราคาข้างผลิตหนังสือแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2566 - 2570 ด้วยวิธีการประดวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด. 111/2565 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 นั้น

image icon
รายงานสถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 61


รายงานสถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 สกสว. ประกอบด้วย 5 บท ได้แก่ 1) ภาพรวมสถานการณ์ 2) ความก้าวหน้าและประเด็นสำคัญของ ววน. ของไทยในปัจจุบัน 3) องค์ประกอบสำคัญของระบบ ววน. 4) ประเด็นมุ่งเน้นสำคัญด้าน ววน. (ด้านเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน สังคมและสิ่งแวดล้อม กำลังคน ระบบวิทยาศาสตร์) ในอนาคต และข้อเสนอแนะ 5) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

image icon
รายงานประจำปี 2564 สกสว. (1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564)

หมวดหมู่ : สิ่งพิมพ์ > รายงานประจำปี สกสว.

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 52


รายงานประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) Thailand Science Research and Innovation (TSRI) Annual Report