image icon
โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย | สถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล (2563) ระบบวิจัยและนวัตกรรมของต่างประเทศ

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 25


การศึกษาและวิเคราะห์ ระบบวิจัยของต่างประเทศในส่วนนี้ มวี ัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเปรียบเทียบระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีศักยภาพด้านนวัตกรรมในระดับชั้นนำของโลก รวมถึงเป็นประเทศ ที่ผลการศึกษานำมาปรับใช้ได้กับประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูล ‘ประกอบ’ ในการออกแบบระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง (a healthy research and innovation ecosystem) ของไทย

image icon
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม ยุทธศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติระดับพื้นที่ (จังหวัดกระบี่)

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 9


รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม ยุทธศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่ ฉบับนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลผลการศึกษาและผลการสำรวจสถานการณ์ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อใช้ ในการเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาการออกแบบการ พัฒนาเชิงพื้นที่เชื่อมโยงฝั่งทะเลอ่าวไทย - อันดามัน ทั้งนี้เนื้อหารายงานการวิเคราะห์ เล่มนี้ได้ รวบรวมมาจากผลการศึกษาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักองทุนสนับสนุนการวิจัยงาน (สกว.) ในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2562 และเอกสารที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รายงานนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจอื่น และสังคมของจังหวัดกระบี่ รวมถึงภาพรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ความต้องการวิเคราะห์ของพื้นที่จากการจัดเวทีของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับนักวิชาการ นักวิจัยชาวบ้านและภาคประสังคมในพื้นที่ ตลอดจนการติดตามสถานการณ์ของพื้นที่ภาคใต้ต่อผลกระทบและอนาคตภายหลังจากการระบาดของ COVID-19 และสรุปประเด็นสำคัญสำหรับจัดทำแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ภูมิภาคใต้ ตอนบน ในระยะ 3 ปี (พ.ศ.2565-2567) ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ฉบับนี้

image icon
รายงาน “สถานการณ์และภาพรวมงานวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในจังหวัดเลย”

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 10


รายงาน “สถานการณ์และภาพรวมงานวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในจังหวัดเลย” ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมวลสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ของพื้นที่จังหวัดเลย และรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดที่สร้างผลการเปลี่ยนแปลงในจังหวัด การจัดทำเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการพัฒนาจังหวัดเลย เพื่อให้การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดมีกรอบทิศทางการพัฒนาระดับพื้นที่ที่ชัดเจน โดยอาศํยฐานความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม อันจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และมีการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรที่มีในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุด เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด การวิเคราะห์ความสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่ต่อการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งมีการนำเสนอตัวอย่างผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมมาจากผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม ในช่วงปี 2550 - 2562 รวมถึงบทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ในสื่อสารต่าง ๆ จัดทำโดย ภารกิจการส่งเสริมระบบการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สกสว.

image icon
รายงาน “สถานการณ์และภาพรวมงานวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในจังหวัดลำปาง”

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 13


รายงาน “สถานการณ์และภาพรวมงานวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในจังหวัดลำปาง” ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมข้อมูลผลการศึกษาและผลการการสำรวจสถานการณ์ในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาการพัฒนาจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อให้การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดมีกรอบทิศทางการพัฒนาระดับพื้นที่ที่มีความชัดเจน มีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเกิดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป การวิเคราะห์สถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม งานวิจัยและการใช้ประโยชน์ อันประกอบด้วย งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยเชิงพื้นที่ การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตร ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การท่องเที่ยว ตลอดจนทิศทางแนวโน้ม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา ววน. ทั้งนี้ เนื้อหารายงานการวิเคราะห์เล่มนี้ได้รวบรวมมาจากผลการศึกษาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม ในช่วงระหว่างปี 2545 – 2562 รวมถึงข้อมูลข่าวสารจากเอกสารที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ จัดทำโดย ภารกิจการส่งเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สกสว.

image icon
TSRI Factsheet การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อควบคุมโรค และแนวโน้มการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีหลังวิกฤติ : สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 และมาตรการและเทคโนโลยีควบคุมโรคในไทย | ตุลาคม 2563

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 11


จัดทำโดย ภารกิจการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ตุลาคม 2563