image icon
ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาเครือข่ายโทรศัพท์แบบจิตอล (Cell center) 1 ระบบ

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเครือข่ายโทรศัพท์ดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 999,176.33 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบสามสตางค์)

image icon
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่อง Server สมรรถนะสูงสำหรับระบบ Virtual Machine

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่อง Server สมรรถนะสูงสำหรับระบบ Virtual Machine หน่วยงานเจ้าของโครงการ ภารกิจเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

image icon
คู่มือการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการทำงานร่วมกับชุมชน

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 18


รวบรวมภายใต้ โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกลไกเพื่อขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise; SE) สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ผู้เขียน ผศ. วีรบูรณ์ วิสารทสกุล, ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี, ปิยนาถ ชาศรี และ จิตริน วันมีชัย พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2565

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกวดราคาจ้างดําเนินการจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 12


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดําเนินการจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 999,805.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.

image icon
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด.139/2565 การจ้างดําเนินการจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2565 ตามประกาศ สกสว. ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2565

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 8


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดําเนินการจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 999,805.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (M65060009738)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 13


ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้