image icon
Multi Mentoring System วิจัยไทยก้าวไกลด้วย MMS

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 255


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้พัฒนาระบบ Multi Mentoring System (MMS) ขึ้น โดยใช้กลไกหัวหน้าโค้ช (Head Coach) ในการขับเคลื่อนการขยายผลของระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงซึ่งได้รับการพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้ว ให้เกิดขึ้นในวงกว้างและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ MMS ดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มาเป็นเวลากว่า 2 ปี ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบต่าง ๆ ต่อวงการวิจัย ตลอดจนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้การสร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงสำหรับนักวิจัยใหม่ของประเทศ บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ได้เกิดแนวความคิดในการจัดทำหนังสือเรื่อง “Multi Mentoring System วิจัยไทยก้าวไกลด้วย MMS” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและกรณีศึกษาจากประสบการณ์ของทีมบรรณาธิการที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ MMS ในฐานะหัวหน้าโค้ช

image icon
รายงานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. (คกก. สกสว.) ครั้งที่ 8/2564 วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00 - 12:50 น.

หมวดหมู่ : คณะกรรมการ > คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. > รายงานการประชุม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 18


รายงานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 (ฉบับรับรอง)