image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2563 ของ กสว. และ สกสว. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 31


ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2563 ของ กสว. และ สกสว. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด.61/2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

image icon
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐหรือตามอุปสงค์ของตลาด พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ : คณะกรรมการ > คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) > ประกาศ

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 44


โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐหรือตามอุปสงค์ของตลาด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน

image icon
แผนกลยุทธ์ สกสว พ.ศ. 2564 - 2566

หมวดหมู่ : รู้จัก สกสว. > กลยุทธ์ สกสว.

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 5