image icon
คู่มือปฏิบัติงาน สกสว.

หมวดหมู่ : เอกสาร > คู่มือปฏิบัติงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 48

image icon
วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)

หมวดหมู่ : สิ่งพิมพ์ > วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 10


วารสาร “ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม” หรือ “TRSI Research and Innovation Society” ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 5 มาพร้อมกับธีม “สร้างองค์ความรู้....สู่เทคโนโลยีขั้นแนวหน้า” หรือที่ในแวดวงวิจัยรู้จักกันดีในชื่อ “Frontier Research” พบกับบทสัมภาษณ์ ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ที่จะทำให้เข้าใจถึง Frontier Research ของประเทศกับทิศทางการลงทุนด้านการวิจัยขั้นแนวหน้า และบทสัมภาษณ์เรื่อง “ปฏิรูปโครงสร้าง สกสว. เพื่อส่งมอบคุณค่าให้ระบบ ววน. ของประเทศ” จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค สอนขวัญ รองผู้อำนวยการด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร สกสว.