image icon
รายงานประจำปี 2563 สกสว. (1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563)

หมวดหมู่ : สิ่งพิมพ์ > รายงานประจำปี สกสว.

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 72


รายงานประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) Thailand Science Research and Innovation (TSRI) Annual Report

image icon
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สกสว.

หมวดหมู่ : เอกสาร > คู่มือปฏิบัติงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 50


รัฐบาลได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน มีการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจ ของรัฐ ส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส และป้องกันปัญหาการทุจริต โดยมีการวางแผนการดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดผลดีต่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

image icon
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 1 รายการ สกสว.

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 17


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ คอมพิวเตอร์แบบพกพา (43.21.15.00) จำนวน 45 เครื่อง

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 16


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ คอมพิวเตอร์แบบพกพา (43.21.15.00) จำนวน 45 เครื่อง

image icon
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด.75/2564 การเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 45 เครื่อง ตามประกาศ สกสว. ลงวันที่ 19 มี.ค. 2564

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 39


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ คอมพิวเตอร์แบบพกพา (43.21.15.00) จำนวน 45 เครื่อง