image icon
วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)

หมวดหมู่ : สิ่งพิมพ์ > วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 14


วารสาร “ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม” หรือ “TRSI Research and Innovation Society” ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) มาในธีม “Research to Market” พบกับบทสัมภาษณ์พิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในหัวข้อ “Bayh-Dole Act: ปลดล็อคกฎหมาย หนุนงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง” บทสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในหัวข้อ แหล่งทุนกับโจทย์ที่ท้าทาย “ทำอย่างไรให้ไทยมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น” และบทสัมภาษณ์คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “ยกระดับวิจัยเป็นวัฒนธรรมองค์กร ... ต้นทางงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง”

image icon
สมุดปกขาว อนาคตระบบพลังงานไทย กับ กลยุทธ์การสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 55


โดย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 30 เมษายน 2564

image icon
รายงานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. (คกก. สกสว.) ครั้งที่ 7/2564 วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00 - 12:00 น.

หมวดหมู่ : คณะกรรมการ > คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. > รายงานการประชุม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 4


รายงานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 (ฉบับรับรอง)

image icon
ข้อค้นพบหลักและนัยเชิงนโยบายของโครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 70


ข้อค้นพบหลักและนัยเชิงนโยบาย ของโครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน Economics and Social Monitor ที่ สกสว. มอบหมายให้ทีมนักวิจัย โดย รศ. ดร.อาชนัน เกาะไพบููลย์ และคณะวิจัย ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เก็บข้อมูลและทำวิจัยแบบ Quick Research ในการให้ได้มาซึ่งข้อมููลเพื่อการจัดทำรายงานสถานการณ์และแผนด้าน ววน. โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่่ยวข้องกับ COVID-19 ทั้งนี้เพื่่อใช้ประโยชน์ในการทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ประเทศ (ในกรณีนี้ คือ ภาคอุตสาหกรรม) และมีข้อมูลที่่จะใช้ในการทำแผนด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) หรือ แผนย่อยที่จะถอดออกมาเป็นโจทย์ ววน. ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็ว โดยผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดของผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ได้ และในแต่ละสรุปเรื่องย่อ สามารถติดตามอ่านข้อมูลฉบับเต็มของแต่ละอุตสาหกรรมได้ในแต่ละ QR Code ที่่ปรากฏในเนื้อหา นอกจากนี้ ยังมีเรื่่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจนอกจากผลงานชิ้นนี้ เช่น ผลกระทบด้านแรงงาน ความเปราะบางของประชาชนกลุ่มเปราะบางภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และความเหลื่อมล้ำในด้านต่าง ๆ เป็นต้น ภายใต้แผนงาน Economics and Social Monitor