image icon
แบบฟอร์มเสนอแผนงาน (จัดทำเป็นแผนงาน 5 ปี) งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)

หมวดหมู่ : เอกสาร > แบบฟอร์ม > ยื่นคำของบประมาณ ประจำปี 2567

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 386


แบบฟอร์มสำหรับหน่วยงานยื่นคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567

image icon
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) (Fundamental Fund)

หมวดหมู่ : เอกสาร > แบบฟอร์ม > ยื่นคำของบประมาณ ประจำปี 2567

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 685


แบบฟอร์มสำหรับหน่วยงานยื่นคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดประชุมชี้แจงแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 9


ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดประชุมชี้แจงแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด. 126/2565 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นั้น