image icon
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ : การบริหารทรัพยากรบุคคล > ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 7


โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยตามความในข้อ 35 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 ข้อ 36 แห่งระเบียบคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วย สวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 มีมติตามข้อ 5 วรรคสอง ให้งดใช้ข้อ 45 (1) และขยายระยะเวลาให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้เงินตอบแทนเมื่อเลิกจ้างสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิเงินตอบแทนเมื่อเลิกจ้างหรือเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากเดิมภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ขยายเป็นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ตั้งแต่ระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ แห่งระเบียบคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

image icon
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล สกสว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สกสว. พ.ศ. 2563 - 2565

หมวดหมู่ : การบริหารทรัพยากรบุคคล > แผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการ

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 18


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีหน้าที่หลักในการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกิดความคุ้มค่าและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีเอกภาพและเป็นระบบ จึงต้องยกระดับบุคลากร เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน พร้อมรองรับการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สกสว. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สกสว. พ.ศ. 2563 – 2565 ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ ได้กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย พร้อมทั้งโครงการและกิจกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล อันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ สกสว. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

image icon
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สกสว. พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

หมวดหมู่ : การบริหารทรัพยากรบุคคล > แผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการ

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 37


ตามที่พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดมา ได้ให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไปปฏิบัติหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนมีการบริหารจัดการแบบใหม่ ไม่ยึดติดกับระบบราชการ บุคลากรของ สกสว. จึงมีความเป็นมืออาชีพและมีความรับผิดชอบสูง มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อให้องค์กรไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ เป็นองค์กรที่จะกระตุ้นให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากร สกสว. ไปยังเป้าหมาย กลุ่มภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ โดยภารกิจพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล จึงต้องมีการวางแผนการทำงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร จึงเกิดเป็นแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมายทิศทางการทำงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัยสมกับเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ที่เป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร” หรือ “Strategic Partner”

image icon
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน สกสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ : ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส > การตรวจสอบภายใน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 6


กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของ สกสว. ให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้