image icon
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หมวดหมู่ : รายงานทางการเงิน > แผนการใช้จ่ายประจำปี

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 31


วงเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 จำนวน 280.29 ล้านบาท

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ : การบริหารทรัพยากรบุคคล > ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 4


โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 ข้อ 26(1) ถึง (7) (9) และข้อ 27 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง การกำหนด วัน เวลา ชั่วโมงทำงาน วันหยุดงาน และวันหยุดประจำปีของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ : การบริหารทรัพยากรบุคคล > ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 4


โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวัน เวลา ชั่วโมงทำงาน วันหยุดงาน และวันหยุดประจำปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 ข้อ และข้อ 13 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

image icon
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)

หมวดหมู่ : คณะกรรมการ > คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) > ประกาศ

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 163


ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ได้พิจารณาจัดกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ในกลุ่มทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ให้แก่หน่วยงานวิจัยในระบบวิจัยและนวัตกรรม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่อาจยื่นคำของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อทำตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของหน่วยงาน