สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของ สกสว. สำหรับให้ผู้สนใจดาวน์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ยุทธศาสตร์ จดหมายข่าว รายงานประจำปี บทความ คู่มือ เอกสารและรายงานทางวิชาการ เอกสารที่ได้จากงานสัมมนาวิชาการ เป็นต้น


17

ก.ย. 2564

แนวทาง 10 ประการ สำหรับนโยบายเกี่ยวกับการจัดกรอบวงเงิน งบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) โดย ศ.กิตติคุณ น.พ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Created on 17 กันยายน 2564

17

ก.ย. 2564

การประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ ววน. ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

Created on 17 กันยายน 2564

17

ก.ย. 2564

(ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566 -2570 โดย รศ. ดร.ชนาธิป ผาริโน

Created on 17 กันยายน 2564

17

ก.ย. 2564

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยรับงบประมาณ โดย รศ. ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์

Created on 17 กันยายน 2564

17

ก.ย. 2564

การติดตามและประเมินผลและการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ของกองทุนส่งเสริม ววน. โดย รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

Created on 17 กันยายน 2564

17

ก.ย. 2564

สรุปคำถามและคำตอบ (Q&A) สำหรับการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Created on 17 กันยายน 2564