สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของ สกสว. สำหรับให้ผู้สนใจดาวน์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ยุทธศาสตร์ จดหมายข่าว รายงานประจำปี บทความ คู่มือ เอกสารและรายงานทางวิชาการ เอกสารที่ได้จากงานสัมมนาวิชาการ เป็นต้น


22

มิ.ย. 2565

คู่มือการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการทำงานร่วมกับชุมชน

Created on 22 มิถุนายน 2565

09

พ.ค. 2565

รายงานสถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Created on 9 พฤษภาคม 2565

03

พ.ค. 2565

รายงานประจำปี 2564 สกสว. (1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564)

Created on 3 พฤษภาคม 2565

25

เม.ย. 2565

รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

Created on 25 เมษายน 2565

22

เม.ย. 2565

TRIUP FAIR 2022 มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ด้าน Low Carbon Society และสิ่งแวดล้อม

Created on 22 เมษายน 2565

22

เม.ย. 2565

TRIUP FAIR 2022 มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ด้านอาหารมูลค่าสูง

Created on 22 เมษายน 2565