สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของ สกสว. สำหรับให้ผู้สนใจดาวน์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ยุทธศาสตร์ จดหมายข่าว รายงานประจำปี บทความ คู่มือ เอกสารและรายงานทางวิชาการ เอกสารที่ได้จากงานสัมมนาวิชาการ เป็นต้น


22

มิ.ย. 2564

ข้อค้นพบหลักและนัยเชิงนโยบายของโครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19

Created on 22 มิถุนายน 2564

10

มิ.ย. 2564

กลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย : งานวิจัยและความท้าทาย

Created on 10 มิถุนายน 2564

02

มิ.ย. 2564

รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

Created on 2 มิถุนายน 2564

03

พ.ค. 2564

โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย | บริบทและแรงผลักดันสำคัญของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในสถานการณ์โลก (2563) พิจารณาผ่านดัชนีสากลที่เกี่ยวข้อง

Created on 3 พฤษภาคม 2564

03

พ.ค. 2564

โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย | บทวิเคราะห์ผล Mega-trends และผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (2563)

Created on 3 พฤษภาคม 2564

03

พ.ค. 2564

โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย | ระบบวิจัยและนวัตกรรมของต่างประเทศ (2563)

Created on 3 พฤษภาคม 2564