สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของ สกสว. สำหรับให้ผู้สนใจดาวน์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ยุทธศาสตร์ จดหมายข่าว รายงานประจำปี บทความ คู่มือ เอกสารและรายงานทางวิชาการ เอกสารที่ได้จากงานสัมมนาวิชาการ เป็นต้น


23

ก.ย. 2565

หนังสือ “หลักการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแบบ Ex-ante” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน สุริยะ

Created on 23 กันยายน 2565

30

มิ.ย. 2565

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย “ววน.ขับเคลื่อน SOFT POWER สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

Created on 30 มิถุนายน 2565

22

มิ.ย. 2565

คู่มือการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการทำงานร่วมกับชุมชน

Created on 22 มิถุนายน 2565

09

พ.ค. 2565

รายงานสถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Created on 9 พฤษภาคม 2565

03

พ.ค. 2565

รายงานประจำปี 2564 สกสว. (1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564)

Created on 3 พฤษภาคม 2565

25

เม.ย. 2565

รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

Created on 25 เมษายน 2565