สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของ สกสว. สำหรับให้ผู้สนใจดาวน์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ยุทธศาสตร์ จดหมายข่าว รายงานประจำปี บทความ คู่มือ เอกสารและรายงานทางวิชาการ เอกสารที่ได้จากงานสัมมนาวิชาการ เป็นต้น


21

มี.ค. 2564

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนา TSRI Seminar Series on International Research Collaboration Policy ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Evaluation and Monitoring : Lessons from Researchfish”

Created on 21 มีนาคม 2564

21

ม.ค. 2564

หนังสือ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล” (SANDBOX SATUN)

Created on 21 มกราคม 2564

30

ธ.ค. 2563

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565

Created on 30 ธันวาคม 2563

29

ธ.ค. 2563

โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย | สถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล (2563) บริบทและแรงผลักดันสำคัญของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในสถานการณ์โลก : พิจารณาผ่านดัชนีสากลที่เกี่ยวข้อง

Created on 29 ธันวาคม 2563

29

ธ.ค. 2563

โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย | สถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล (2563) ระบบวิจัยและนวัตกรรมของต่างประเทศ

Created on 29 ธันวาคม 2563

29

ธ.ค. 2563

โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย | สถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย (2563) ภาพการเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Created on 29 ธันวาคม 2563