สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของ สกสว. สำหรับให้ผู้สนใจดาวน์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ยุทธศาสตร์ จดหมายข่าว รายงานประจำปี บทความ คู่มือ เอกสารและรายงานทางวิชาการ เอกสารที่ได้จากงานสัมมนาวิชาการ เป็นต้น


05

ต.ค. 2564

วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

Created on 5 ตุลาคม 2564

29

ก.ย. 2564

Industry Transformation Series

Created on 29 กันยายน 2564

17

ก.ย. 2564

สรุปคำถามและคำตอบ (Q&A) สำหรับการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Created on 17 กันยายน 2564

30

ส.ค. 2564

thumbnail image
Multi Mentoring System วิจัยไทยก้าวไกลด้วย MMS

Created on 30 สิงหาคม 2564

14

ก.ค. 2564

การศึกษาวิเคราะห์ระบบนวัตกรรมไทย

Created on 14 กรกฎาคม 2564

12

ก.ค. 2564

วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)

Created on 12 กรกฎาคม 2564