image icon
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ : ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส > รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 5


ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างอันเนื่องมาจากการขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ซื้อ - จ้างอย่างไร ไม่เสี่ยง” และ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

image icon
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สกสว.

หมวดหมู่ : เอกสาร > คู่มือ

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 27


รัฐบาลได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน มีการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจ ของรัฐ ส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส และป้องกันปัญหาการทุจริต โดยมีการวางแผนการดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดผลดีต่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

image icon
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด.75/2564 การเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 45 เครื่อง ตามประกาศ สกสว. ลงวันที่ 19 มี.ค. 2564

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 19


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ คอมพิวเตอร์แบบพกพา (43.21.15.00) จำนวน 45 เครื่อง

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 9


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ คอมพิวเตอร์แบบพกพา (43.21.15.00) จำนวน 45 เครื่อง

image icon
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 1 รายการ สกสว.

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 5


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ คอมพิวเตอร์แบบพกพา (43.21.15.00) จำนวน 45 เครื่อง