image icon
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 1 รายการ สกสว.

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 8


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

image icon
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด.53/2565 การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ตามประกาศ สกสว. ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2564

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 2


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

image icon
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด.46/2565 การจ้างผู้ดำเนินการจัดทำวารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามประกาศ สกสว. ลงวันที่ 26 พ.ย. 2564

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 22


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดทำวารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 328,846.67 บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดทำวารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 8


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดทำวารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 328,846.67 บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

image icon
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) วารสารประชาคมคมวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 วารสารราย 4 เดือน ปีที่ 3 ฉบับที่ 8-10 จํานวน 3 ฉบับ (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 9


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดทำวารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 328,846.67 บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)